همکاری با پدی بنر

پدی بنر جهت تکمیل تیم طراحی خود از همکاران مسلط به نرم افزارهای مرتبط به صورت پروژه ای و دورکاری دعوت به همکاری می نماید .